WALNE ZEBRANIE 13.04.2016r.

Drukuj
Odsłony: 40063
Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze członków stowarzyszenia JACHT KLUBU PORTOWIEC GDAŃSK

 
 

Zarząd Jacht Klubu Portowiec w Gdańsku ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk zawiadamia członków klubu, iż 13 kwietnia 2016r,  godz. 17:15 I termin (17:30 - II termin) w sali konferencyjnej Port-Trans ul. Śnieżna 1 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

Porządek i regulamin obrad

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2014-2015 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Projekt zmian Statutu Klubu – wydłużenie z 2 do 4 lat kadencji władz Klubu Art. 14 pkt.5 i 6 .

9. Dyskusja.

10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu  z działalności za okres 2014-2015 r.

11. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

12. Zgłaszanie kandydatów na Komandora Klubu .

13. Zgłaszanie kandydatów członków Zarządu Klubu

14. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.

15. Wybór Komandora członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

16. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

17. Zamknięcie obrad.

 

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW STOWARZYRZENIA JACHT KLUB PORTOWIEC W GDAŃSKU

W DNIU 13 KWIETNIA 2016 r.

I. ZASADY OGÓLNE

1.     Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Jacht Klubu Portowiec w Gdańsku  zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Klubu z dnia 03.03.1994r .

 

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

1.     Zarząd klubu informuje Członków Klubu o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 12 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie  zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.portowiec.com .

2.     Udział w Walnym Zebraniu biorą

1.     z głosem stanowiącym Członkowie Klubu.

2.     z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. WZ odbywa się 13 kwietnia 2016r, o godz. 17:15 - I termin (17:30 - II termin) w sali konferencyjnej Port-Trans przy
ul. Śnieżna 1 w Gdańsku.

2. Obrady WZ otwiera Komandor Klubu.

3. Do kierowania pracami WZ  na wniosek Komandora  powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a) kieruje obradami WZ,

b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

e) zarządza głosowanie.

4.Na wniosek Przewodniczącego obrad powołuje się Protokolanta obrad.

5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.

6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

 

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

1.     Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób.

2.     Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.

3.     Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.

4.     Zadania Komisji :

a] Mandatowo-Skrutacyjna - stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

5. Udział w dyskusji.

a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,

b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,

c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

 

V. ZASADY WYBORÓW

1.     Zarząd liczy od 5 do 7 członków.

2.     Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.

3.     Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej z krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.

4.     Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5.     W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut klubu i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej.

6.     Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7.     Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.

8.     Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.

9.     W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

 

VI.  INNE USTALENIA

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga

Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem Jacht Klubu Portowiec w Gdańsku.

2. Przebieg zebrania jest protokołowany.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant  Walnego Zebrania.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

 

Za Zarząd Klubu

Komandor  Ireneusz Gordon

 

Joomla Themes designed by Web Hosting Top